สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยรองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณณรงค์ ทำประโยชน์ เข้าร่วมการแถลงข่าวการสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 2015" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1

         คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย สภาอุตสาหกรรมท่งเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์โลจิสิตกส์ไทย ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 2015" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะทำงานได้ให้ข้อสรุป เพื่อนำไปแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ตรงกัน โดยมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้

1. ปัญหาทางกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ชายแดนยังล้าสมับและมีความซ้ำซ้อน 

2. ปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน

3. รัฐบาลควรยกเลิกกฎอัยการศึกที่ยังคงประกาศใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั้ง 31 จังหวัด 183 อำเภอ โดยเร็ว

4. ควรจัดตั้ง "คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดน" ขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละด้าน

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เอกสารแนบ