img01092554

ภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรมโครงการโครงการ สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่า และการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ