e-gate
ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
e-gate3
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) ที่ท่าเรือกรุงเทพในระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเริ่มเปิดให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลเพียง 10-20 วินาทีต่อคัน