รถเที่ยวเปล่าประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ "สร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบไม่เสียเที่ยวเปล่าและการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักการและเทคนิคการขับขี่อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ" ครั้งที่ 2

backhauling
A BACKHAULING SYSTEM FOR INDUSTRY  - BETTER, CHEAPER, AND GREENER TRANSPORT
การลดการขนส่งรถบรรทกุเที่ยวเปล่าในภาคอตุสาหกรรม เพื่อการขนส่งที่ดีกว่า ประหยัดกว่าและลดมลภาวะกว่า