e-gate
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องมีบัตรอนุญาตบุคคล บัตรอนุญาตยานพาหนะ บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด เพื่อใช้บริการระบบควบคุมผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเรือ (e-Gate) และชำระเงินอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2555 เป็นต้นไป โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้