งานแถลงข่าวและเสวนา โครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
งานแถลงข่าว