สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดเสวนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 เรื่อง "พัฒนาคุณภาพผู้ให้บริการขนส่งและจุดพักรถเพื่อความปลอดภัยรองรับการเปิด AEC ด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะ (SAFETY OF AEC CONNECTIVITY BY HAPPY 8)" เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

          สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยโดยรองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย คุณณรงค์ ทำประโยชน์ เข้าร่วมการแถลงข่าวการสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 2015" เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องแถลงข่าวรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1

         คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สมช. และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย สภาอุตสาหกรรมท่งเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์โลจิสิตกส์ไทย ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน : แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย 2015" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา โดยคณะทำงานได้ให้ข้อสรุป เพื่อนำไปแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่ตรงกัน โดยมีประเด็นหลักดังต่อไปนี้

1. ปัญหาทางกฎหมายที่ใช้บังคับในพื้นที่ชายแดนยังล้าสมับและมีความซ้ำซ้อน 

2. ปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงานในพื้นที่ชายแดน

3. รัฐบาลควรยกเลิกกฎอัยการศึกที่ยังคงประกาศใช้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนทั้ง 31 จังหวัด 183 อำเภอ โดยเร็ว

4. ควรจัดตั้ง "คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชายแดน" ขึ้นมาทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในแต่ละด้าน

ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เอกสารแนบ

 

 

อีกไม่กี่ปีข้างหน้า การรวมประชาคมอาเซียนจะกลายเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าขายของประชากรในภูมิภาคที่ถือเป็นอีกตลาดใหญ่ที่น่าสนใจ แน่นอนว่ากลุ่มธุรกิจต่างชาติย่อมจับจ้องมองดูตาเป็นมัน ซึ่งผู้ประกอบการท้องถิ่นเองต้องมีแผนรับมือเมื่อเวลานั้นมาถึง โดยเฉพาะโลจิสติกส์ไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมก่อนจะถูกฉกฉวยโอกาสไปต่อหน้าต่อตา 

 เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วมนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงา ในการเปิด รับสมัครพนักงานจำนวนมาก และในหลายตำแหน่งงาน และ จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่

Friday, 19 August 2011 22:06

Happy Workplace in Logistics

 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เชิญเข้าร่วมสัมมนา(ฟรี) วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง MR 222 ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา