Romnalin

Romnalin

 

 

พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ 7 หน่วยงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

 

 

ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2015

เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2015 วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ  อาคาร 101 – 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึงการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

 

ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2558 (TILOG – LOGISTIX 2015)  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

  

อัตราค่าสมัคร 

- พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (3 x 4 เมตร ) ราคา 15,000 บาท 

- คูหามาตรฐาน ขนาด 12 ตรม. (3 x 4 เมตร ) ราคา 25,870 บาท  ( พื้นที่เปล่า 15,000 บาท + อุปกรณ์มาตรฐาน 10,870 บาท ) 

 

หมายเหตุ

 - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

หนึ่ง  084-9311239


 

คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาขีวะศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ. อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 1/2558@16 มี.ค.58  08:00-12:00น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ภาครัฐและเอกชน จากผู้เชี่ยวชาญอาชีวศึกษา, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, Global Logistics&Trade Facilitator, สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย,สภาผู้ส่งออก(TNSC), สหพันธ์การขนส่งฯ,ฯลฯ

 

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์งานวิจัยร่วมกับ ร.ศ.ศานิต เก้าเอี้ยน, ผอ.ดาเรศร์ กิตติโยภาส, ดร.นันท์ บุญยฉัตร์, ร.ศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์, ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล วันที่ 9-10 มีนาคม 58 ณ ห้องนพรัตน์ สามพรานริเวอร์ไซด์ประกอบด้วยรายงานความก้าวหน้า6เดือน 12 หัวข้อดังนี้

หัวข้อที่นำเสนอ วันที่ 9 มี.ค.58

 1. แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของแพะฮาลาลในประเทศไทย โดย. อ.ธีรยุทธ มูเส็ง

 2. การศึกษาศักยภาพแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของLogistics &Supply Chain เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม

 3. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของปทท.ด้วยการปรับกฏระเบียบการค้าและLogistics/Insfrastructureทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มECO.และข้อตก        ลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศโดย รศ.(พิเศษ) จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา(ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์)นำเสนอแทน

 4. การสร้างคุณค่าบนการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โดยผศ.ดร. ชุติมา ไวศรายุทธ์

 5. การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพระบบLogistics &Supply Chain การค้าชายแดนเพื่อรองรับAEC/นำเสนอBiz Model เพื่อเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนเขต                อุตสาหกรรมส่งออก. โดย. รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์และทีมงาน

 6. การพัฒนายุทธศาสตร์โลจิสติกส์การคมนาคมทางบกในเส้นทางภาคเหนือตอนบล่างปทท, ลาว_เวียดนาม-กว่างซี. โดย รศ. ดร.บุญทรัพย์ พานิชการและทีมงาน

 7. การศึกษาและวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดย คุณภูมิศักดิ์ ราศีและอาจารย์กนก

     ด้วยมิติด้านต้นทุน เวลา ความน่าเชื่อถือเป็นต้น

 

หัวข้อนำเสนอวันที่10 มี.ค. 58

 8. การป้องกันการปลอมแปลงสินค้าอาหารในกระบวนการโลจิสติกส์ โดย คุณจำรัส สว่างฯ

 9. แผนการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการปรับรูปแบบการขนส่งเพื่อลดต้นทุนขนส่งสินค้าของสินค้าเกษตรส่งออกของไทย โดย ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์และทีมคณะ

10. การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลติสติกส์ของกล้วยไข่ไทยรองรับAEC;Case Study:การส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี(Korea) โดย ร.อ.กำจัด เล่ห์มงคล

11. การสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มLogistics & Supply Chain ประจำปี2555-57 โดยรศ.ดร. แก้วตา โรหิตรัตนะ

12. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์การจัดการAgricultural products from Thailand to Korea โดย รศ. ศรีอร สมบูรณ์ฯ

 

 

 

 

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ผโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์  เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

 

คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการเสวนาวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย"  ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา


 

"พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" อภิปรายโดย
-คุณธิดา พัทธธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
- คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
- รศ.ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัยหัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์. มหิดล
- ดร.สุเมธ องกิตติกุล ผอ. ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์
- คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผอ.สวทชโครงการจัดตั้งสถาบันฯระบบขนส่งทางราง
ดำเนินรายการโดย รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

 

 

ผุดทางด่วนใหม่ เชื่อม"รังสิต-สระบุรี" รอเคาะ3แนว เส้นทางคลุม จังหวัด

 เริ่มต้นปี58 ไม่ถึงเดือน "กทพ.-การทางพิเศษแห่งประเทศไทย" เริ่มปฐมบทศึกษาโครงการทางด่วนสายใหม่เพิ่ม โดยขีดแนวใหม่ฉีกไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อขยายจาก "ทางด่วนฉลองรัช" เชื่อม "นครนายก-สระบุรี"  ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 10 อำเภอ 39 ตำบล ประกอบด้วย


1.กรุงเทพฯ ครอบคลุม 2 เขต 3 แขวง ได้แก่ เขตสายไหม พื้นที่ออเงิน สามวาตะวันตกและสามวาตะวันออก 

2.ปทุมธานี ครอบคลุม 3 อำเภอ 11 ตำบล ได้แก่ อำเภอลำลูกกา ที่ลำลูกกา บึงทองหลวง ลำไทร พืชอุดม และบึงคอไห อำเภอธัญบุรี มีพื้นที่ลำผักกูด บึงสนั่น และบึงน้ำรักษ์ และอำเภอหนองเสือ พื้นที่บึงบา หนองสามวัง และศาลาครุ 

 3.นครนายก ครอบคลุม 2 อำเภอ 17 ตำบล ได้แก่ อำเภอองครักษ์ พื้นที่ชุมพล ศรีษะกระบือ บึงศาล องครักษ์ พื้นที่คลองใหญ่ โพธิ์แทน บางปลากด และทรายมูล อำเภอบ้านนา มีพื้นที่บางอ้อ ทองหลาง พิกุลออก อาษา บ้านนา ป่าซะ บ้านพริก ศรีกะอาง และเขาเพิ่ม 

 4.สระบุรี ครอบคลุม 3 อำเภอ 8 ตำบล ได้แก่ อำเภอวิหารแดง มีพื้นที่วิหารแดงและคลองเรือ อำเภอแก่งคอย มีพื้นที่ชะอม ห้วยแห้ง ท่ามะปราง ชำผักแพว และตลาดเดี่ยว และอำเภอเมือง ที่พื้นที่ตลิ่งชัน 

ส่วนแนวเส้นทาง จุดเริ่มต้นโครงการ เชื่อมต่อจากทางด่วนฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก มาสิ้นสุดที่บริเวณถนนมิตรภาพ ประมาณกิโลเมตรที่ 10+700 ใกล้กับจุดบรรจบถนนสาย 3222 กับถนนมิตรภาพ ในเขตอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

มี 3 ทางเลือก ได้แก่ แนวทางที่ 1 ระยะทาง 102 กิโลเมตร ต่อเชื่อมจากด่านจตุโชติ จากนั้นจะตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณกิโลเมตรที่ 22+400 และตัดผ่านถนนสาย 3009 ใกล้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตัดถนนรังสิต-นครนายก บริเวณกิโลเมตรที่ 56+500 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนสุวรรณศร บริเวณกิโลเมตรที่ 121+600 ตัดข้ามและเลียบไปตามแนวถนนบ้านนา-แก่งคอย เข้าบรรจบกับถนนมิตรภาพที่กิโลเมตรที่ 10+700 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

แนวทางเลือกที่ 2 ระยะทาง 97 กิโลเมตร เริ่มจากด่านจตุโชติ แนวสายทางจะไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณกิโลเมตรที่ 20+300 ตรงต่อเนื่องไปตัดถนนรังสิต-นครนายก ที่บริเวณกิโลเมตรที่ 30 ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมไปตัดถนนสุวรรณศร บริเวณกิโลเมตร 116+300 แล้ววิ่งเลียบตามถนนบ้านนา-แก่งคอยเข้าบรรจบกับถนนมิตรภาพ ที่กิโลเมตรที่ 10+700 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สุดท้ายแนวทางเลือกที่ 3 ระยะทาง 98 กิโลเมตร เริ่มจากทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ แนวสายทางจะไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นจะเลี้ยวขึ้นไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา แล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านถนนรังสิต-นครนายก บริเวณช่วงระหว่างคลอง 9 และตรงต่อเนื่องผ่านพื้นที่โล่ง ไปตัดผ่านถนนสุวรรณศร บริเวณกิโลเมตรที่ 112+100 แล้ววิ่งเลียบถนนบ้านนา-แก่งคอย เข้าบรรจบถนนมิตรภาพที่กิโลเมตรที่ 10+700 ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ทั้ง 3 แนวทางเลือก อยู่ระหว่างการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีความเป็นไปได้ที่จะใช้แนวทางเลือกที่ 2 เพราะเส้นทางสั้นและตรงที่สุด คาดว่าเดือนมีนาคม 2558 จะได้ข้อสรุปการเลือกเส้นทางในการก่อสร้างทางด่วนสายดังกล่าว คาดว่าจะได้ข้อสรุปเส้นทางปลายปีนี้ 

ขั้นตอนหลังได้ข้อสรุปโครงการ จะเสนอกระทรวงคมนาคมและคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติโครงการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการ7 ปี ตั้งแต่ต้นจนโครงการเสร็จ

  

 

ที่มา    http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1422852593

 

 


"กระแสการปฏิรูปการขนส่งทางราง.....เกิดขึ้นเมื่อใด?!?!"

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอการปฏิรูปการขนส่งทางรางเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเสนอแนะในหลายเวทีเสวนาและสาธารณะ

ติดตามได้จาก Link ดังต่อไปนี้

 

 

คุณเกริกกล้า  สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ณ กรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

 

 

คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา