Romnalin

Romnalin

ขนส่งลุยเช็กบิล สถานตรวจรถแอบขายใบตรวจเถื่อน ถอนใบอนุญาต 3 แห่ง พบบกพร่อง 234 แห่ง เตรียมสั่งเข้ม ใช้ระบบไอที เชื่อมข้อมูลออนไลน์ทันที

นายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้คุมเข้มมาตรการป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ โดยได้ส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่ติดตามพฤติกรรมของสถานตรวจสภาพรถ และได้ลงทุนโทษหลายร้อยแห่ง พร้อมกับกำหนดให้สถานตรวจสภาพรถทุกแห่ง ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศระหว่างสถานตรวจสภาพรถกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ทันทีที่ให้บริการ

จากการจัดส่งคณะตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถ ในปีงบ 56 ได้ตรวจสอบทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งสิ้น 508 ครั้ง พบสถานตรวจสภาพรถมีข้อบกพร่อง และได้สั่งระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถชั่วคราว 234 แห่ง อีกทั้งยังได้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ กับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน กฎ ระเบียบ โดยจงใจทุจริตออกใบรับรองการตรวจสภาพรถ โดยไม่ได้ตรวจสภาพรถจริง 3 แห่ง และในปีงบ 57 ยังได้สั่งระงับการดำเนินการตรวจสภาพรถชั่วคราวแล้ว 10 แห่ง และอยู่ในระหว่างพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตอีก 1 แห่ง

นอกจากนี้ กรมฯ ได้เพิ่มมาตรการกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ โดยพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ ให้สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบไอที ด้วยการจัดทำโปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถ ผ่านทางระบบสารสนเทศ และกำหนดให้สถานตรวจสภาพรถทุกแห่งต้องดำเนินการจัดให้มีระบบดังกล่าว แล้วส่งผลการตรวจสภาพรถมายังกรมการขนส่งทางบกผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตแบบเวลาตามจริง เพื่อช่วยควบคุม การดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสภาพรถได้ถูกต้องตามกฎ ประกาศ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด

นายวัฒนา กล่าวว่า การตรวจสภาพรถที่มีมาตรฐาน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่มีสาเหตุเกิดจากความชำรุดบกพร่องของตัวรถและเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้ ทันสมัยสอดคล้องกับหลักสากล ขณะเดียวกันหากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ให้แจ้งที่กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8613 หรือสายด่วน 1584

ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้อนุญาตให้เอกชนจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ รถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี ก่อนการชำระภาษีรถประจำปีทุกครั้ง สำหรับสถิติการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ วันที่ 31 ม.ค.57 พบมีสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศ 1,813 แห่ง แบ่งเป็นตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในส่วนกลาง 126 แห่ง และส่วนภูมิภาค 1,438 แห่ง ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวในส่วนกลาง 8 แห่ง และส่วนภูมิภาค 249 แห่ง

 

 

ที่มา  http://www.dailynews.co.th

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (วิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรม แรลลี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ค้นหา RC ณ สถานสำคัญย่านฝั่งธนฯ ภายใต้งาน สองน่องท่อง (ราชภัฎ) ธนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ร่มเกล้า อาคาร BC – 1 ชั้น 3 สานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทั้งนี้กรุณาส่งรายละเอียกตามใบตอบรับมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือ แฟ็กซ์มาที่ 0-2249-5099, 0-2249-5100 ภายในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขายในธุรกิจโลจิสติกส์  (Training Course of English Business Email Writing for Sales Staff in Logistics Business) โดยได้ทำการเปิดเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรม สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก 

ศูนย์บ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจ (วิสาหกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรม แรลลี่จักรยานเชิงท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ค้นหา RC ณ สถานสำคัญย่านฝั่งธนฯ ภายใต้งาน สองน่องท่อง (ราชภัฎ) ธนบุรีในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 7.00-14.00 น.  รับสมัครด่วน 24 ทีม ทีมละ 5 คน โทร 0-2678-5470 หรือ www.thaicycling.com

 

 

 

"อีคอมเมิร์ซ" โตไม่หยุด แต่ระบบ "ขนส่งและการจัดการคลังสินค้า" มีปัญหา เปิดทางยักษ์ข้ามชาติตบเท้าขุดทองรุกตลาดในไทย ปูทางรับ "เออีซี" ฝั่ง "เอคอมเมิร์ซ" เปิดเกมรุกเต็มพิกัด ชูบริการครบวงจรตั้งแต่คิดแคมเปญการตลาดยันขนส่งสินค้า ฟาก "ไปรษณีย์ไทย" เล็งคลอดบริการใหม่ "ไอโพสต์" กลางปีจับลูกค้าอีคอมเมิร์ซ


นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการราคูเท็น ตลาดดอทคอม ในฐานะนายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เทรนด์สำคัญของตลาดอีคอมเมิร์ซปี 2557 คือ การรุกเข้าสู่ธุรกิจระบบขนส่ง และจัดการสินค้าให้ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของบริษัทต่างชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีแค่ไปรษณีย์ไทยเป็นช่องทางการขนส่งสินค้าเพียงรายเดียว ซึ่งเท่าที่ทราบจะมีผู้ประกอบการจากสิงคโปร์เข้ามาในเมืองไทยแน่นอน

 

 

"ผู้ประกอบการด้านอินฟราสตรักเจอร์จากเมืองนอกจะเข้ามาเล่นในตลาดอีคอมเมิร์ซไทย มากขึ้น ธุรกิจประเภทนี้มีให้เห็นแล้วในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยจะเข้ามาจัดการระบบขนส่งและโกดังเก็บสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซโดยเฉพาะ ต่างจากธุรกิจขนส่งในไทยที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซ เท่าใดนัก บริการขนส่งยังไม่หลากหลาย ยังส่งอาหารไม่ได้เพราะไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และเก็บเงินจากปลายทางไม่ได้ เป็นต้น"

 

 

นางสาวดรุณพร จิรกิจอนุสรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธุรกิจอีคอมเมิร์ซ กลุ่มทรู กล่าวว่า ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยเริ่มเห็นความสำคัญของระบบโกดังสินค้าและการขน ส่ง เนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีปัญหาคุณภาพบริการไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่

 

 

ขณะ ที่ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ เช่น เฟดเอ็กซ์ หรือดีเอชแอล แม้แม่นยำและรวดเร็ว แต่ยังไม่มีบริการครบวงจร เช่น การบริการบริหารระบบสต๊อกรวบรวมสินค้าจากผู้ขายหลายราย และจัดส่งให้ผู้ซื้อพร้อมกัน เป็นต้น ทำให้ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากผู้ขายหลายรายได้รับสินค้าล่าช้า จึงทำให้มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซ เข้ามาในประเทศไทย

 

 

โดยเริ่มเห็นแพลตฟอร์มระบบจัดการสินค้าจาก สิงคโปร์ จีน และยุโรปเข้ามาบุกตลาดมากขึ้น โดยมีแพลตฟอร์มใหญ่ให้บริการด้วยโซลูชั่นครบทั้งโลจิสติกส์และคลังสินค้า ขณะเดียวกันก็มีผู้ประกอบการ

 

 

ด้านโลจิสติกส์ในไทยอีก 2-3 รายเริ่มเข้ามาในตลาด ชูจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่นด้านการให้บริการ เข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการ ราคาถูกกว่า และไม่มีอุปสรรคด้านภาษาเหมือนรายใหญ่จากต่างประเทศ

  

"บริการประเภท นี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น มีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซทดลองใช้บริการ 1-2 ราย แต่มีส่วนช่วยผลักดันให้ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยโตขึ้น จากการที่ผู้บริโภคได้สินค้ารวดเร็วขึ้น ฟากผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบยุ่งยากกับการจัดส่งและบริหารระบบคลังสินค้าด้วย ตนเอง ที่ผ่านมาเว็บไซต์วีเลิฟช็อปปิ้งใช้คลังสินค้าของเว็บไซต์ไอทรูมาร์ท แต่ในปีนี้จะเริ่มเอาต์ซอร์ซการจัดการสต๊อกและขนส่งสินค้า"

  

ด้านนาย ทอม ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย บริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนอีคอมเมิร์ซครบวงจร โดยรับหน้าที่ตั้งแต่การทำตลาด สร้างเว็บไซต์ วางระบบจัดเก็บสินค้า ช่องทางขนส่งของ ไปจนถึงมีบริการคอลเซ็นเตอร์สำหรับลูกค้า เน้นจับกลุ่มลูกค้าแบรนด์ไทยและต่างชาติที่ต้องการทำอีคอมเมิร์ซ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน เนื่องจากมีแบรนด์ไทยที่ไม่มีช่องทางการทำอีคอมเมิร์ซของตนเอง และแบรนด์ต่างประเทศจากญี่ปุ่นและเกาหลีมากกว่า 40,000 รายอยากเข้ามาทำตลาดในไทย แต่ไม่มีช่องทาง

สำหรับบริษัทเอคอมเมิร์ซ ตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิ.ย. 2556 มีบริษัทแม่อยู่ในไทย แต่มีสาขาในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ มีรายได้หลักมาจากบริการ 2 ส่วน ได้แก่ การทำตลาด และการขนส่งสินค้า ช่วงแรกเน้นจับกลุ่มแบรนด์ไทยที่ต้องการใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซสำหรับทำตลาด ต่างประเทศ ก่อนขยายไปจับแบรนด์ต่างประเทศที่ต้องการเข้ามาทำตลาดในไทย 

 

"ปัจจุบัน ผู้บริโภคซื้อของผ่านเว็บไซต์เพราะราคาถูก แต่ถ้าทำให้เห็นว่าซื้อผ่านอีคอมเมิร์ซสะดวกและไม่เสียเวลาเดินทาง ต่อให้ราคาของเท่ากัน คนก็น่าจะยอมซื้อผ่านออนไลน์"

  

สำหรับมูลค่า ตลาดรวมอีคอมเมิร์ซไทยแบบ B2C : Business to Consumer ซึ่งผู้ประกอบการขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคในปี 2557 จะอยู่ที่ 90,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น

  

ด้าน นายปิยวัตร์ มหาเปารยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากลุ่มอีคอมเมิร์ซรายย่อยจำนวนมาก แต่ละปีโตไม่ต่ำกว่า 15% ซึ่งจุดแข็งของบริษัทคือเป็นแบรนด์ที่รู้จักแพร่หลาย ส่งตรงถึงหน้าบ้านและราคาถูก และขณะนี้กำลังจับตาดูคู่แข่งรายใหม่ด้วยเช่นกัน

  

"เอกชนรายย่อยน่าจะ เข้ามาเปิดบริการโลจิสติกส์เฉพาะในพื้นที่เมืองที่ใช้ต้นทุนต่ำและจัดส่งได้ ง่าย ขณะที่ไปรษณีย์ไทยมีจุดเด่นเรื่องบริการครอบคลุมทั้งประเทศ แต่พยายามปรับตัวโดยเพิ่มบุคลากรและปรับปรุงคุณภาพบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพัสดุเสียหายหรือสูญหายอยู่บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในระดับหลักพันราย ขณะที่พัสดุที่จัดส่งมีจำนวนหลักล้าน และมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับจำนวนพัสดุที่เพิ่มขึ้น โดยใช้การเพิ่มกล้องวงจรปิดและอบรมพนักงานให้มากขึ้น และปรับปรุงจักรยานยนต์นำจ่ายให้บรรทุกพัสดุได้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วใน การขนส่ง"

  

นอกจากนี้ภายในครึ่งปีแรกจะเปิดให้บริการ "ไอโพสต์" สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการ "อีคอมเมิร์ซ" โดยเฉพาะ โดยจะไปรับพัสดุจากสมาชิกมาดำเนินการจัดส่งให้ และชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือหักบัญชีได้

  

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

ด่วน!!!  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปิดรับสม้คร 26 มกราคม 2557 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณรมย์นลิน 0-2683-4014 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องMachine Tools ],Molds,Dies Production Machinery, Plastics&Rubber Processing Machines, Pumps, Valaes, Fittings &Accessories  เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Intermach Myanmar 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ภายใต้การบริหารของผู้จัดงานชั้นนำ UBM Asia (Thailand) Co.,Ltd. จากสถิติในปี 2013 มีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Exhibitor) 82 รายจาก ประเทศ และมีผู้เข้าชมงานกว่า3,000 ราย จาก 13 ประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสามารถขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SME ภายใต้ โครงการ SMEs Pro-active สนันสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุน ค่าพื้นที่ + ค่าบูธมาตรฐานไม่เกิน 200,000 บาท/ราย

แจ้งความจำนงด่วน!!!!! เพื่อจองพื้นที่บูธ  ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 เนื่องจากพื้นที่บูธมีจำนวนจำกัด

Page 16 of 16