admin

admin

 
เรียน   ผู้ประกอบการ
 
เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2019 วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 ณ  อาคาร 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งการจัดงานในปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสตื่นตัวและเห็นความสำคัญของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานจากผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 
 
 ดังนั้น สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ประชาสัมพันธ์องค์กร สร้างเครือข่ายธุรกิจ เปิดตัวสินค้า เทคโนโลยี หรือ บริการใหม่ๆ ของท่าน ภายในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2562 (TILOG – LOGISTIX 2019)  
 
 
 
อัตราค่าสมัคร 
 
ราคาพิเศษ
- พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (3 x 4 เมตร ) ราคา 15,000 บาท 
หมดเขตรับสมัคร  30 เมษายน 2562
 
 
ราคาปกติ
- พื้นที่เปล่า ขนาด 12 ตรม. (3 x 4 เมตร ) ราคา 18,000 บาท 
หมดเขตรับสมัคร  14 มิถุนายน 2562
 
 
 
 หมายเหตุ
 
 - ผู้ที่มีความประสงค์จองพื้นที่เปล่า ต้องจองขั้นต่ำ 2 คูหา 
 
- พื้นที่มีจำนวนจำกัด
 
หมายเหตุ   ดาวน์โหลดใบสมัคร ตามไฟล์แนบด้านล่าง 
กรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วส่งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
 
สอบถามรายละเอียด และจองคูหา  ติดต่อ  คุณหนึ่ง  083-2677848 
 
 Email :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.       www.thailog.org
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 
 
 
 
Thursday, 04 May 2017 11:06

test

test

เศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะชะลอตัวได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทั่วโลก ผู้ประกอบการไทย จึงต้องพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจพลิกผันได้ทุกขณะ ทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอล ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความเข้มข้นขึ้น นับเป็นยุคที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านอย่างแท้จริง ผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่า ดีกว่า ย่อมได้เปรียบ  

 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า โดย “การสร้างคุณค่า” ผ่านการ ให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย า โลจิสติกส์การค้านั้นเปรียบเสมือนหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง ซัพพลายเชน ไม่ต่างจากการประกอบธุรกิจการค้า ซึ่งไม่อาจสมบูรณ์ได้หากขาดสายพานล าเลียงที่ดี ดังนั้น บริษัทใดสามารถบริหารและจัดการระบบโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมด าเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และได้เปรียบในการแข่งขัน    ข้อดีประการแรกที่เห็นผลชัดเจนคือต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และการขนส่ง ประการที่สอง การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ดี จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้า รวมถึง ยกระดับการให้บริการ และประการสุดท้ายซึ่งส าคัญมากคือการที่บริษัทนั้น ๆ สามารถส่งผ่าน "คุณค่า" ไปถึง มือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพนั่นเอง  

 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยส านักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า ได้เล็งเห็นถึง ความส าคัญของการพัฒนาการให้บริการและยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการแขนงนี้ จึงเริ่มจัดโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า หรือรางวัล ELMA ขึ้นใน ปี ค.ศ. 2007 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ หันมาตระหนักและ ให้ความส าคัญในการพัฒนามาตรฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กร  

 การมอบรางวัล ELMA ในช่วงปี ค.ศ. 2007-2013 เป็นการมอบให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ ก่อนที่จะก าหนดกรอบกลุ่มเป้าหมายใหม่ ให้ครอบคลุมเฉพาะผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในปี ค.ศ. 2014  พร้อมเปลี่ยนชื่อรางวัลจาก “Export Logistics Model Award” เป็น “Excellent Logistics Management Award” หรือ “รางวัลผู้ประกอบการ ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทย เห็นความส าคัญของการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร ซึ่งจะแสดง ให้เห็นว่าประเทศไทยมีมาตรฐานในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากล     

 คณะกรรมการผู้พิจารณามอบรางวัลประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยจะ ตัดสินจากกระบวนการด าเนินงานของบริษัทผู้สมัคร ครอบคลุมการบริหารธุรกิจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ธุรกิจ และการน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การให้ความส าคัญกับลูกค้าและการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดการ กระบวนการโลจิสติกส์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์ ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสินพัฒนามาจากแนวคิดและ กรอบการประเมินด้านธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล ได้แก่ Malcolm Baldrige Framework, European Framework for Quality Management และSupply Chain Operation Reference (SCOR) Model มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ELMA มีเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมทั้งมิติ ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างแท้จริง  

นับจากปี 2007 จนถึงปัจจุบัน บัดนี้ โครงการ ELMA ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  มีผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ประเมินและสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้ไปครอบครองแล้วรวม 21 องค์กร ซึ่งล้วน เป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์อื่น ๆ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ให้ตระหนักและ เห็นคุณค่าของการเร่งพัฒนาระบบและการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชาติต่อไป  

บุคคลต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของเสียงสะท้อนแห่งความภาคภูมิใจจากผู้ที่เคยได้รับรางวัล ELMA  

 บริษัท ฮาซเคม โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จ ากัด ผู้คว้ารางวัล ELMA ปี 2008 ปี 2009 และ ปี 2011 พ่วงด้วยรางวัล PM Award ปี 2011 โดยเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร กรรมการผู้จัดการ เล่าว่า “การได้รับ รางวัล ELMA ท าให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคโลจิสติกส์ รางวัล ELMA ผลักดันให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการก้าวกระโดดในการพัฒนาองค์กร ซึ่งการที่บริษัทได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ท าให้เห็นจุดอ่อน และเป็นช่องทางที่ท าให้เห็นว่าจะพัฒนา องค์กรก้าวขึ้นไปในอนาคตได้อย่างไร การมีทีมงานที่มีศักยภาพเข้ามาดูระบบของบริษัท ไม่เสียเงิน เขามาดู ให้ฟรี ๆ ในส่วนของบริษัทก็มีโอกาสได้ทบทวนตัวเอง และต่อให้ไม่ได้รับรางวัลก็ตาม ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาให้ดีขึ้น ก็อาจจะมีวันที่รางวัลจะเป็นของบริษัทเรา”  

 ด้านชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้ด าเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดินที่มี ความเชี่ยวชาญมานานกว่า 35 ปี เจ้าของรางวัล ELMA ปี 2009 ปี 2011 และปี 2012 และรางวัล  PM Award 2012 เล่าว่า “ELMA ท าให้บริษัทและพนักงานบริษัทในเครือทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจ ท าให้ลูกค้า มั่นใจในบริการและมาตรฐาน  ที่ส าคัญนอกจากได้รับรางวัล ELMA แล้ว บริษัทยังได้รับรายงานป้อนกลับ  ท าให้ได้น าจุดอ่อนหรือค าแนะน าของคณะกรรมการมาปรับปรุงและพัฒนาบริษัทต่อไป จึงอยากจะเชิญชวนให้ องค์กรต่าง ๆ เข้ามาร่วมการประกวด เพราะรางวัลนี้สะท้อนให้ธุรกิจโลจิสติกส์ของเมืองไทยได้เห็นจุดด้อย  จุดดี ขององค์กรเพื่อน าไปพัฒนาทั้งองค์กรและบุคลากรของบริษัทต่อไป”    

  

สมบัติ ประสานศิลป์ชัย ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท ทริพเพิล ไอ แอร์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด ผู้ได้รับ รางวัลในปี 2012 ให้ความเห็นว่า “เนื่องจาก ELMA มีกฎเกณฑ์ส าหรับการประเมินครอบคลุมทุกส่วนของ ระบบการท างาน ท าให้บริษัทได้รับรู้ถึงจุดเด่นจุดด้อย เพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้ดี ยิ่งขึ้น ทั้งยังได้รับค าแนะน าที่มีประโยชน์ ทั้งหมดนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางพัฒนาธุรกิจได้เป็นอย่างดี”  

 ด้าน ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ ากัด (มหาชน) ร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะเจ้าของรางวัล ELMA ปี 2014 และรางวัล PM Award 2014 ว่า “การได้รับรางวัล ELMA เป็นสัญลักษณ์ว่าบริษัทได้มาตรฐานสากลจริงๆ ท าให้ลูกค้าให้ ความเชื่อถือ ไม่ว่าภายในประเทศหรือต่างประเทศ ถ้ามองแค่ผิวเผินอาจมองว่าการเข้าประกวดรางวัล ELMA มีความยุ่งยาก แต่บอกได้เลยว่าหลังจากได้รับรางวัลแล้ว ELMAจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าตัวเราเองไปถึงขั้นสากล อย่างสมบูรณ์ ท าให้องค์กรได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ และท าให้บุคลากร ขององค์กรมีความภาคภูมิใจ นี่เป็นรางวัลของทั้งบริษัทและของพนักงานร่วมกัน”  

 ปิดท้ายกับบริษัทหนึ่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัล ELMA ปีล่าสุดมาครอบครองอย่างบริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จ ากัด ในกลุ่มเจดับเบิ้ลยูดี กรุ๊ป โดย จิตชัย นิมิตปัญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล่าถึง ความภาคภูมิใจว่า “ELMA” เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานสูง มีการคัดเลือกและตรวจพิจารณาอย่างเข้มข้นตาม มาตรฐานสากล จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง การตรวจ ประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งสามารถน ามาต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้พร้อมก้าวสู่เป้าหมายในการเป็นผู้น าในธุรกิจ ผู้ให้บริการคลังสินค้าประเภทแช่เย็นและแช่แข็งของประเทศไทย และขยายธุรกิจสู่ประเทศสมาชิกประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนต่อไป"   

ขณะนี้รางวัล ELMA 2016 เปิดรับสมัครแล้วใน 4 สาขารางวัล ประกอบด้วย สาขาผู้ให้บริการขนส่ง สินค้า (Transportation Services) สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services) สาขาผู้ให้บริการ ตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและตัวแทนพิธีการศุลกากร (International Freight Forwarding and Customs Brokerage Services) และสาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)  

 ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาศักยภาพองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน สามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ELMA 2016 ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์ส านักธุรกิจบริการ และโลจิสติกส์การค้า www.tradelogistics.go.th โทร. 0 2507 8426, 09 4331 6996 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยมีก าหนดปิดรับสมัครวันที่ 24 มิถุนายนนี้    

* * * * * * * * * * เผยแพร่ในนาม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัท ซิลเลเบิล จ ากัด ต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ข่าวกรุณาติดต่อ คุณสมคิด เจริญศักดิ์ โทร. 0 2254 6895/08 4147 7575 คุณพร ไพริณ สุริยา โทร. 06 1989 2214 โทรสาร. 0 2255 4468 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี 2559

เรียน  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

                     2. รายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ประจำปี 2559

                     3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ด้วย สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์” ประจำปี2559 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาความสามารถทีมงานและองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต   โดยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสถานประกอบการระหว่าง เม.ย.-ก.ย. 2559 เพื่อ Coach ทีมงานขององค์กรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานและลดต้นทุนของกิจการได้อย่างเป็นรูปธรรม

ใคร่ขอความสนับสนุนขอการประชาสัมพันธ์สมาชิกได้รับทราบ เพื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง Email ไปยังสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์เมื่อได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ส่งถึง สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ชั้น 6) เลขที่ 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

หมดเขตรับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และการแถลงข่าวเปิดหลักสูตร 
“หัวหน้างานคลังสินค้าพันธุ์ใหม่ : SMART WAREHOUSES SUPERVISOR ”

โดยความร่วมมือระหว่าง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 สยามสแคร์ ซอย 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา
Thursday, 02 May 2013 14:11

Facebook

Thursday, 28 March 2013 10:16

Happy Talk Android App

ขั้นตอนการ Download App Happy Talk  ( ระบบ Android มือถือ เท่านั้น )
1. ไปที่ Setting > Application หรือ Security > Unknown Source และคลิ๊กที่ เครื่องหมายถูก 
2. คลิก download ที่นี่
    download2
3. เครื่องจะ Download Application เอง พอขึ้นชื่อ app ให้กดไปที่ชื่อ เครื่องจะ install และใช้งานได้เลย
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  เวลา 14.00น. คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมี 1.นายณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน )
2.น.ส.วัลภา สถิรชวาล  ( เลขาธิการ ) ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่ tlog5601116_01
tlog5601116_02
 

ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”

 

__2_20120709_1317612199

Page 3 of 7