admin

admin

Thursday, 02 May 2013 14:11

Facebook

Thursday, 28 March 2013 10:16

Happy Talk Android App

ขั้นตอนการ Download App Happy Talk  ( ระบบ Android มือถือ เท่านั้น )
1. ไปที่ Setting > Application หรือ Security > Unknown Source และคลิ๊กที่ เครื่องหมายถูก 
2. คลิก download ที่นี่
    download2
3. เครื่องจะ Download Application เอง พอขึ้นชื่อ app ให้กดไปที่ชื่อ เครื่องจะ install และใช้งานได้เลย
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556  เวลา 14.00น. คณะผู้บริหารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยมี 1.นายณรงค์ ทำประโยชน์ ( รองประธาน )
2.น.ส.วัลภา สถิรชวาล  ( เลขาธิการ ) ได้ถือโอกาสอันดีเข้าพบ ท่าน ประเสริฐ จันทรรวงทอง ( รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ) เพื่อสวัสดีปีใหม่ tlog5601116_01
tlog5601116_02
 

ประมวลภาพงานอบรม สัมมนาโครงการ “การเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนเพื่อรองรับระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้เงื่อนไขของ AEC”

 

__2_20120709_1317612199

Logistics Supply Chain Operation & Management  

 

 

หลักสูตร Logistics Supply Chain Operation & Management

 

โดยมีหลักสูตรดังนี้

  • - Logistics & Supply Chain Management
  • - Ware house and Inventory
  • - Purchasing management
  • - Transportation
e-gate
ระบบผ่านเข้า–ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ  (e-Gate) ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระยะที่ 2 โดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดในการชำระค่าภาระผ่านท่า เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
e-gate3
การท่าเรือแห่งประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ (e-Gate) ที่ท่าเรือกรุงเทพในระยะที่ 2 เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยจะเริ่มเปิดให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสดตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลเพียง 10-20 วินาทีต่อคัน
e-gate
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าที่ผ่านเข้า-ออกท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องมีบัตรอนุญาตบุคคล บัตรอนุญาตยานพาหนะ บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด เพื่อใช้บริการระบบควบคุมผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติท่าเรือ (e-Gate) และชำระเงินอัตโนมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2555 เป็นต้นไป โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้
อบรม paperless
แจ้งความคืบหน้าอัพเดทวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ในการอบรมหลักสูตร "การทำเอกสารเพื่อการส่งออก" พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

Page 3 of 7