กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2006
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif THE COMBINATION OF MAX-MIN ANT SYSTEM AND ITERATED LOCAL SEARCH HEURISTIC FOR CAPACITATED P-MEDIAN PROBLEM Rapeepan Pitakaso, Sombat Sindhuchao 0   8534
no-img_eng.gif The Determination of Optimal Fine for Customs Fraudulent Activities: An Applied Game Theory Arunee Sangwareetip, Nakorn Indra-Payoong 0   3012
no-img_eng.gif The Impacts of Kunming-Bangkok expressway: Logistics Channel Analysis Poon Thiengburanathum,Ruth Banomyong,Apichat Sopadang 0   9702
no-img_eng.gif กระบวนการดำเนินงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ประพันธ์ รุจิอาภา 0   2974
no-img_eng.gif กระบวนทัศน์ของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ชัยธวัช ทองอินทร์ 0   3596
no-img_eng.gif กลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์, นายเสกสรรค์ บัวระภา, นายรังสฤษฏ์ สุทธิคุณ 0   4331
no-img_eng.gif กลยุทธ์การพัฒนาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกล้วยและ ผลิตภัณฑ์กล้วยในภาคเหนือตอนล่าง วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์, คมกริช จันทะคัด , อาทิตย์ อภิโชติธนกุล 0   71009
no-img_eng.gif การจัดเส้นทางเดินรถโฟล์คลิฟท์ภายในโรงงานผลิตขดลวดและสายเคเบิล ณกร อินทร์พยุง พรณภา ทาที 0   13800
no-img_eng.gif การนำระบบการจัดซื้ออิเลคทรอนิคส์ (E-Procurement) มาใช้ในองค์กร: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลินดา ไชยนิรมิตกุล, อังกูร ลาภธเนศ 0   27631
no-img_eng.gif การบริหารการกระจายสินค้าตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม ศึกษากรณี คลังสินค้า C.P. 7-Eleven สมยศ น้อยสุข, อริศรา ซองพาณิชย์, ศันสนีย์ ก่อสูงศักดิ์ รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค์, ประพันธ์ รุจิอาภา 0   37470