กลุ่มงานวิจัย: งานวิจัยปี 2008
?
list  | gallery
Order by
Cover Title Authors Rating Hits
no-img_eng.gif การประยุกต์การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัซซีเซตในการ คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ กรณีศึกษา : โรงงานท่อพลาสติก วรินทร์ เกียรตินุกูล , สิทธิชัย เชิดชูมาลัยกิจ 0   13234
no-img_eng.gif การประยุกต์วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหา การจัดการการขนส่งสินค้า กรณี มีข้อจำกัดด้านเวลา จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์, ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ 0   9131
no-img_eng.gif การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล ,วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 0   62325
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจหลายหลักเกณฑ์แบบฟัซซี่ใน การคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 3 อนุรักษ์ สว่างวงค์, เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง, อภิชาต โสภาแดง, ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม 0   3938
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ สาลินี บัววัฒนา ,ดวงพรรณ กริชชาญชัย 0   70405
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้หลักการคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาโลจิสติกส์ในธุรกิจร้านอาหาร ชัยวัฒน์ เจริญรัตน์ , อัษฎา จิรประยุกต์เลิศ , เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 0   18418
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการพยากรณ์อุปสงค์ในห่วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมแขนจับยึดหัวอ่านในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ดาริกา เรือนคำ∗, วิมลิน เหล่าศิริถาวร, พงค์ศักดิ์ โหลิชยโชติกุล 0   18985
no-img_eng.gif การประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธุรกิจค้าปลีก วรินทร์ วงษ์มณี, วาทิน วงษ์มณี 0   43760
no-img_eng.gif การประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน ศิริรัตน์ อยู่นาค, อภิชาต โสภาแดง 0   14375
no-img_eng.gif การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋อง ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์*, ผศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง 0   110344