กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
Title:     
การศึกษาแนวทางเชิงเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      40
Authors:      อรณิชา อนุชิตชาญชัย, พัฒนพงษ์ แสงหัตถวัฒนา ,เผ่าภัค ศิริสุข
ISBN-10(13):      208
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

ระบบ Global Data Synchronization Network (GDSN) เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของ

สินค้าตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูข้อมูลของสินค้านั้นได้ เป็นการเพิ่มช่องทางใน

การทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในประเทศไทยหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ GDSN คือ

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เนื่องจากระบบ GDSN เป็นระบบบ

การจัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบ GDSN

ในเชิงเศรษฐศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำการศึกษานอกเหนือไปจากทางด้านเทคนิค แนวทางในการจัดตั้ง

ระบบ GDSN ในประเทศไทย มี 3 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่สถาบันรหัสสากลดำเนินการเองทั้งหมด, แนว

ทางการจัดจ้างบริษัทภายนอกดำเนินการทั้งหมด (Outsourcing) และแนวทางผสมผสาน ซึ่งมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ และใช้งบประมาณน้อย การดำเนินการและพัฒนาระบบ

แบ่งออกได้ 4 ระยะ ได้แก่ โครงการนำร่อง การดำเนินการเต็มรูปแบบในระดับประเทศ การพัฒนาระบบสู่

ระดับภูมิภาค และการเชื่อมโยงในระดับสากล

นอกจากนี้ การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่

ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งระบบ GDSN ในประเทศไทย

ประสบความสำเร็จ