กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
Title:     
การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      45
Authors:      วันชัย ลีลากวีวงศ์, สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, เรืองวิชช์ ฟักประไพ
ISBN-10(13):      217
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

การเพิ่มคุณค่าในโซ่คุณค่า (Value chain) ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ กรณีศึกษา :

วิสาหกิจชุมชนพลอยไพลินนิลเมืองกาญจน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และวิเคราะห์โซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับ และทำการเพิ่มคุณค่า (Value-added) เข้าไปในโซ่คุณค่า โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูล

ขั้นตอน และกระบวนการผลิตในวิสาหกิจชุมชนตัวอย่าง แล้วนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของโซ่คุณค่า

แล้วจึงทำการปรับปรุงโซ่คุณค่าด้วยการเพิ่มคุณค่าด้วยแนวคิดเทคนิคทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial

engineering techniques) ได้แก่ การวิเคราะห์โซ่คุณค่า การวิเคราะห์กระบวนการผลิต การจัดการโซ่อุปทาน

เทคนิค ECRS (Eliminate Combine Rearrange Simplify : ECRS) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าสามารถ

เพิ่มคุณค่าได้โดยการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตจากการหล่อ (Casting) แล้วจึงนำนิลมาฝัง

(Setting) เป็นกระบวนการหล่อพร้อมฝังนิล (Spinel in Wax Casting) เข้าไปที่เครื่องประดับ โดยทำการรวม

กระบวนการเป็นกระบวนการเดียวกัน (Combine : C) และจัดลำดับกระบวนการใหม่ (Rearrange : R) ให้

ง่ายขึ้น (Simplify : S) ซึ่งสามารถเพิ่มคุณค่าในกระบวนการหล่อจาก 44.65% เป็น 50.32% (หรือเพิ่มขึ้นถึง

5.67%)