กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุ
Title:     
การพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารผู้ส่งมอบตามความสำคัญของวัสดุ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      50
Authors:      ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์ , ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
ISBN-10(13):      216
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนา Portfolio Model ในการจัดกลุ่มวัตถุดิบและผู้ส่งมอบของบริษัทผู้ผลิตอาหาร

ประเภทเครื่องปรุงรส เพื่อกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน (action plan) ในการบริหารจัดการกลุ่ม

วัตถุดิบและผู้ส่งมอบอย่างเหมาะสม กรณีศึกษานี้ได้ทำการเลือกวัตถุดิบมาจำนวน 6 รายการ ซึ่งเป็น

วัตถุดิบกลุ่ม A B และ C ที่ได้จากการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบด้วยวิธี ABC (ABC Analysis) เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ

ในการจัดกลุ่มโดยใช้ Portfolio Model ที่พัฒนาขึ้นซึ่งมีมุมมองในการจัดกลุ่ม 2 มิติ คือ ความยากในการ

บริหารการจัดซื้อและผลกระทบที่เกิดจากการจัดซื้อ โดยปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินค่าในแต่ละมิติและค่า

ถ่วงน้ำหนักของแต่ละปัจจัยได้มาจากการระดมความคิดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในบริษัทกรณีศึกษารวมถึงการ

ประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (The Analytic Hierarchy Process : AHP) ผลการจัดกลุ่ม

ตามรูปแบบของ Portfolio Model สามารถแบ่งวัตถุดิบออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ Non-critical, Leverage,

Bottleneck และ Strategic โดยวัตถุดิบและผู้ส่งมอบแต่ละกลุ่มมีกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานในการบริหาร

จัดการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการค้นคว้าอิสระนี้สรุปได้ว่า Portfolio Model ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มวัตถุดิบและผู้ส่งมอบเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การบริหาร

การจัดซื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น อันจะนำมา

ซึ่งการเพิ่มระดับความสามารถในการแข่งขันซึ่งส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน