กลุ่มงานวิจัย: กระบวนการดำเนินงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
Title:     
กระบวนการดำเนินงานของโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      173
Authors:      ประพันธ์ รุจิอาภา
ISBN-10(13):      111
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      การเชื่อมโยงกิจกรรมของหน่วยงานภายในบริษัท เป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายสู่การเชื่อมโยง
ระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานหรือในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (cluster) การศึกษากระบวนการดำเนินงานของ
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแฟชั่นสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (Textile & Garment Development in Efficiency &
Technology ; T-DET) กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนลักษณะปัญหาจริงในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดกลาง
และขนาดย่อมของไทย ซึ่งหลายประเด็นอาจนำไปเป็นข้อพิจารณาเบื้องต้นในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าแห่งอื่น หรือ
โรงงาน SMEs ที่มีกระบวนการดำเนินงานคล้ายกัน ก่อนที่จะนำไปสู่การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรือ
วิเคราะห์เชิงลึกต่อไป
จากการศึกษากระบวนการไหลของสินค้าและข้อมูลข่าวสาร พิจารณาปัญหาในภาพรวม ประเมินจุด
แข็ง-จุดอ่อน ได้แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้บริษัทนี้จะลงทุนระบบ ERP เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกอย่างทั่วถึงและ
ทันเวลา รวมทั้งมีระบบสื่อสารภายในผ่าน Intranet ใช้งานมากว่าสองปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีปัญหาด้านการสื่อสาร
หลายประการ ตั้งแต่การถ่ายทอดแนวคิดจากผู้บริหารลงสู่ระดับปฏิบัติการ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหลายๆ
ฝ่าย วินัยในการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แรงจูงใจและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน
ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การประมาณการวัตถุดิบและกำลังการผลิต การจัดไลน์ผลิต เป็นต้น ซึ่งผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา-ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ในแง่ของต้นทุน คุณภาพสินค้า ระดับบริการ และ
ระยะเวลาส่งมอบ รวมถึงแหล่งของความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ พร้อมทั้งนำเสนอโอกาสปรับปรุง
ในระยะสั้นและระยะปานกลาง