กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบติดตามควบคุมการผลิตอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
Title:     
ระบบติดตามควบคุมการผลิตอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) : กรณีศึกษาโรงงานขึ้นรูปโลหะแผ่น
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      195
Authors:      นิชาภา พลตื้อ พิเชษฐ์ ช่อผกา วรนารถ แสงฉาย และ เผ่าภัค ศิริสุข
ISBN-10(13):      89
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      โครงงานนี้เป็นการออกแบบและสร้างระบบบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการผลิตแบบอัตโนมัติ
เพื่อสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีเงินลงทุนไม่มากนัก โดย
ทำการติดตั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่เหมะสมเข้ากับเครื่องจักร เพื่อทำบันทึกข้อมูลจากการผลิตที่
สำคัญ อันได้แก่ จำนวนผลผลิตที่ได้ เวลาที่ใช้ในการผลิต จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต เป็นต้น และ
เขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับส่วนบันทึกข้อมูลเพื่อประมวลผลข้อมูลจากการผลิตที่ได้ เพื่อใช้ควบคุมการผลิตใน
ส่วนของผลผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ หรือสามารถแก้ไขปัญหาจากกระบวนการผลิตได้ทันท่วงทีหาร
ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามแผนการผลิต อีกทั้งยังช่วยทำให้ปริมาณผลผลิตที่เกินความต้องการ (dead stock)
ลดลง