กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมี
Title:     
การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมี
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      202
Authors:      Watchara SATTAYAPRASERT, Wisinee WISETJINDAWAT, Chatchawal SIMASKUL, Dr. Pawinee IAMTRAKUL
ISBN-10(13):      81
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      การตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหาในการดำเนินการโลจิสติกส์ใน
ระบบธุรกิจหนึ่งๆนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง เนื่องจากจะสามารถนำมาวางแผนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความเสียหายของระบบได้ในอนาคต โครงการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงานโลจิสติกส์ของตัวอย่างบริษัทตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และการสร้าง
แนวความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านคลังสินค้า
คำสั่งซื้อ และการขนส่ง ซึ่งข้อมูลของปัญหาเหล่านี้ได้มาโดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล วิธีการที่
จะใช้ในการพิจารณาปัญหาที่ได้ คือ วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process :
AHP) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหาลำดับความสำคัญของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการสร้างทางเลือกของแนวทางใน
การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาให้พิจารณาในการวางแผนพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา และความ
เสี่ยงในการดำเนินการ ต่อไป