กลุ่มงานวิจัย: การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย
Title:     
การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจในอุตสาหกรรมกุ้งขาวในประเทศไทย
Categories:      งานวิจัยปี 2006
BookID:      204
Authors:      นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
ISBN-10(13):      79
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและปรับปรุงการจัดการโช่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาวใน
ประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือ IDEF 0 (Integration Definition for Function Modeling) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้
เขียนตัวแบบของกระบวนการทางธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นถึงการตัดสินใจและการไหลเชื่อมโยงของข้อมูล
ความสัมพันธ์ของการทำงานในแต่ละกิจกรรมทั้งหมดที่มี ทรัพยากรที่ใช้และปัจจัยที่กำกับในแต่ละกระบวนการ
ในโซ่อุปทาน จากการศึกษาพบว่าปัญหาหนึ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมกุ้งขาวคือราคากุ้งที่มีการแกว่งตัวสูง กุ้งมี
ราคาตกต่ำ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการผลิตของเกษตรกรเป็นการผลิตแบบกระจัดกระจาย ขาดการวางแผน
ไม่มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งรูปแบบการผลิตที่ต่างคนต่างทำจะก่อให้เกิดข้อเสียเปรียบทางการค้า และไม่สามารถ
เข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง ไม่มีอำนาจต่อรองในด้านราคา ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการทางธุรกิจใหม่โดยใช้รูปแบบรวมกลุ่มกันผลิต ซึ่งการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้องมีบุคลากรที่ต้องทำ
หน้าที่บริหารจัดการองค์กร มีการปรับรูปแบบของกิจกรรมในการผลิตจากเดิมเป็นกิจกรรมที่กระทำภายในแต่
ละฟาร์มให้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการภายใต้องค์กร หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง(บ่อดิน) นอกจากนั้นงานวิจัยนี้
ยังได้อภิปรายถึงประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับจากการร่วมกลุ่มการผลิตด้วย