กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Title:     
การประยุกต์แนวความคิดการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI เพื่อใช้ใน การบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      10
Authors:      นางสาวสุฑามาศ ตรีมงคล ,วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ISBN-10(13):      151
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:      ระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยการที่ผู้ผลิตเป็นผู้ดูแลแทนผู้ซื้อหรือ ระบบVMI (Vendor Managed
Inventory) กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย องค์การเภสัชกรรมได้นำระบบ VMI มาใช้โดย
หวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารยาและเวชภัณฑ์ การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประเมิน
การนำระบบการบริหารสินค้าคงคลังโดยระบบ VMI มาใช้ในการบริหารเวชภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลพื้นที่ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จุดมุ่งหมายของบทความนี้เพื่อเสนอการวิเคราะห์แนว
ทางการประยุกต์และอุปสรรคในการนำระบบ VMI ไปใช้ในส่วนโครงการนำร่องขององค์การเภสัช ดัชนีวัด
ประสิทธิภาพ fill rate จะนำมาประเมินประสิทธิภาพในการนำระบบ VMI ไปใช้งาน