กลุ่มงานวิจัย: การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ
Title:     
การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      38
Authors:      สาลินี บัววัฒนา ,ดวงพรรณ กริชชาญชัย
ISBN-10(13):      219
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการของการรับเข้าหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบิ้ลเอ

บุ๊คทาวเวอร์ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของการรับเข้าหนังสือ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตหนังสือนำ

หนังสือส่งในส่วนรับสินค้าของ ดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ โดยเริ่มจากทางฝ่ายรับสินค้าทำการรับหนังสือเข้า

ระบบ ตลอดจน นำหนังสือขึ้นไปจำหน่ายบนชั้นวางหนังสือโดยพนักงานขายสินค้า ซึ่งใช้ทฤษฎีต่างๆเพื่อ

ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้

การประยุกต์ระบบโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ เพื่อพัฒนา

กระบวนการรับเข้าหนังสือให้มีความรวดเร็วและมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจในองค์กร มีใจรักในองค์กร ส่งผลต่อผลประกอบการให้สูงยิ่งขึ้น