กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ
Title:     
ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมต่อการ
Categories:      งานวิจัยปี 2008
BookID:      39
Authors:      เอกจิต เก่งนำชัยตระกูล, สุมลทิพย์ คอนวิมาน, ฐิติมน อัมพรวัฒนกุล , พบสิทธิ์ กมลเวชช
ISBN-10(13):      207
Number of pages:      0
Price:        
Rating:      0 
Picture:      no-img_eng.gif
ebook:      Download ebook
Description:     

ระบบอัจฉริยะในการช่วยวางแผนปริมาณบุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ

ข้อมูลทางโทรศัพท์(คอลเซ็นเตอร์: Call Center) โดยใช้รูปแบบสมการถดถอยในการวิเคราะห์ พัฒนาขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation

Research) มาช่วยระบบคอลเซ็นเตอร์ในการวางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการทางโทรศัพท์

(Agent) ให้มีจำนวนเหมาะสมกับปริมาณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และช่วยให้บุคลากรขององค์กร

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ