Wednesday, 14 January 2015 13:51

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

เล่มนี้ยังคงเนื้อหาไว้ครบถ้วนต่อจากเล่มที่แล้ว เนื้อหาภายในเล่มยังคงพูดถึงสาระความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ทางทีมงานยังคงที่จะสร้างสรรค์และคัดสรรสาระความรู้ และความบันเทิงเพื่อให้แตกต่างไปจากนิตยสารหรือหนังสือ Logistics ทั่วไปที่มักจะเน้นทางด้านวิชาการ ยังสอดแทรกแนวคิดการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารแสนอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด

 
Read 1690 times