ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเสนอผลการศึกษาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจการศึกษาและแรงงาน"โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพภาพระบบเศรษฐกิจ การศึกษาและแรงงาน LEED-X (Labor Economic and Education Data Exchange "ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น3 โรงแรมเซนจูรี พาร์ค ราชปรารภ กทม.เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
Rate this item
(0 votes)
ทีมหน่วยตรวจประเมินสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับมอบหมายจากกรมการขนส่งทางบกฯเข้าตรวจประเมิน บจก.แปดทิศทรานสปอร์ต จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานประเมินงานวิจัย"รายงานความก้าวหน้า 2 เดือน โครงการ การติดตามและการวิเคราะห์สังเคราะห์ งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ 2558" เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดย ดร.สิริญญา ทองชาติ หัวหน้าโครงการวิจัย ทีมผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย1.…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ Steering Committee ครั้งที่ 4/2558 โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุคสาหกรรม สำนักโลจิสติกส์ กรมอุสาหกรรมในพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะสุโกศล
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมเป็นวิทยากรการประชุมระดมสมองเรื่อง "วิจัยรถเมล์ไฟฟ้า" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 08:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร1 สำนักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ (วช.) -ท่านวิทยากร…
Rate this item
(0 votes)
สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยและสมาคมต่างๆ ส่งบุคลากรด้านโลจิสติกส์เข้าร่วมการอบรมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก(Q Mark Standardization) จัดโดย กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องแกรนด์ซี มิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก
Rate this item
(0 votes)
ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 9 ก.ค.58 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณเกริกกล้า สนธิมาศ…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา เรื่อง โจทย์วิจัยและงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ในหัวข้อ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานตามกรอบทุนวิจัยมุ่งเป้าฯ โดย รศ.ดร.สมยศ เชิญอักษร ผู้ประสานงานโครงการวิจัยฯ, ร.ศ.ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ฯ เมื่อวันที่…
Last modified on Friday, 10 July 2015 13:07
Rate this item
(0 votes)
ELMA 2015 : Excellent Logistics Management Award 2015 รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์สมัครเข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์(Excellent Logistics Management Award 2015 : ELMA 2015)
Rate this item
(0 votes)
พิธีมอบโล่เกียรติคุณผู้ได้รับการแต่งตั้งหน่วยตรวจประเมินอิสระ 7 หน่วยงาน โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(1 Vote)
ขอเชิญสมัครร่วมงาน TILOG - LOGISTIX 2015 เนื่องด้วยสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ TILOG – LOGISTIX 2015 วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558 ณ อาคาร…
Last modified on Friday, 03 July 2015 14:00
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาขีวะศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ/เอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(กรอ. อศ.) กลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ 1/2558@16 มี.ค.58 08:00-12:00น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ภาครัฐและเอกชน จากผู้เชี่ยวชาญอาชีวศึกษา, สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย, Global Logistics&Trade…