สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยจัดเสวนาในงาน Thailand International Logistics Fair 2013 : TILOG 2013 เรื่อง พัฒนาศักยภาพองค์กรด้วยการสร้างองค์กรสุขภาวะเตรียมรับAEC (AEC CONNECTIVITY BY HAPPY 8 & HAPPY TALK)” เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556